• Munkavédelem - Tűzvédelem
 • +36 70 204 3908

A munkáltatónak kötelezettsége az orvosi alkalmassági vizsgálatok rendjét, a vizsgálatok irányát írásban meghatározni és az abban foglaltakat szabályozni. A feladat elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.

Orvosi alkalmassági vizsgálatok szabályozása

Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálatok

 • A munkavállalóknak az alább felsorolt esetekben kell előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálaton részt venni.
 • Az adott munkáltatónál a munkavégzés megkezdése előtt
 • A már foglalkoztatott munkavállaló a munkakör (munkahely) megváltoztatása előtt


Soron kívüli munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálat

Az "Egészségügyi Nyilatkozat"-on nyilatkozat tételre kötelezett munkavállaló az ott felsorolt tüneteket észleli magán, vagy a vele közös háztartásban élőkön /jelen szabályozás melléklete/

 • A munkavállaló munkavégzése - nem egészségügyi ok miatt - 6 hónapot meghaladóan szünetel.
 • 30 napos keresőképtelenséget követően
 • Ha munkavállaló egészségi állapotában olyan változás következik be, amely miatt nem tudja biztonságosan ellátni a tevékenységét.


A soron kívüli orvosi alkalmassági vizsgálatot kezdeményezheti:

 • Foglalkozás-egészségügyi orvos
 • Háziorvos, kezelőorvos
 • OMMF
 • Munkáltató
 • Munkavállaló


A munkáltató feladata

 • A munkavállalónak át kell adni a „Beutalás munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatra” című nyomtatványt. /minta jelen szabályzatban/
 • A munkavállalónak át kell adni az „Egészségügyi nyilatkozat és vizsgálatok adatok” című könyvet.
 • Nyilvántartást vezetni.
 • Az elsőfokú orvosi véleményt megőrizni.


Az orvosi alkalmassági vizsgálatok rendjéről készült belső szabályzatot a dolgozókkal oktatás keretében ismertetni és dokumentálni kell.

Mvt. 49. § (1) A munkavállaló csak olyan munkára és akkor alkalmazható, ha
- annak ellátásához megfelelő élettani adottságokkal rendelkezik,
- foglalkoztatása az egészségét, testi épségét, illetőleg a fiatalkorú egészséges fejlődését károsan nem befolyásolja,
- foglalkoztatása az utódaira veszélyt nem jelent,
- mások egészségét, testi épségét nem veszélyezteti, és a munkára - külön jogszabályokban meghatározottak szerint - alkalmasnak bizonyult.

Az egészségügyi megfelelőségről előzetes és - külön jogszabályban meghatározott munkakörökben - időszakos orvosi vizsgálat alapján kell dönteni.


(2) A tevékenység szerinti miniszter meghatározott munkakörök (foglalkozások) tekintetében előírhatja, hogy az (1) bekezdésben foglaltakon túl pályaalkalmassági vizsgálat is szükséges, továbbá a vizsgálat rendjét a népjóléti miniszterrel egyetértésben határozza meg.


Mvt. 50. § A munkavállaló csak olyan munkával bízható meg, amelynek ellátására egészségileg alkalmas, rendelkezik az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretekkel, készséggel és jártassággal.