• Munkavédelem - Tűzvédelem
 • +36 70 204 3908

A munkáltató által folytatott tevékenységgel kapcsolatos kockázatok kiértékelését követően, szükséges a munkakörönként meghatározott egyéni védőeszközök beszerezése, kiadása a munkavállalók részére. Az elhasználódott védőeszközök cseréje. Az egyéni védőeszközök átvételét, selejtek visszavételét jegyzőkönyvezni szükséges. Az egyéni védőeszközök meghatározása munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenység.

A Munkavédelmi törvény nem fogalmaz meg részleteket arról, hogy mikor mely módszerrel kell védeni a munkavállaló egészségét, testi épségét. Követelményeket támaszt azonban arra az esetre, amikor egyéni védőeszközt kell alkalmazni a veszélyes munkafolyamatoknál, technológiáknál a veszélyek megelőzése, illetve kockázatok károsító hatásuk csökkentése érdekében.

A munkavédelmi törvény ezzel összefüggésben előírja, hogy

 • a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket meg kell határozni,
 • azokkal a munkavállalókat el kell látni,
 • használatukra ki kell oktatni,
 • használatukat meg kell követelni [Mvt. 42. § b) pont].

E négy elvárás maradéktalan teljesítése jelentős terhet és felelősséget ró a munkáltatókra, tekintettel e feladatok műszaki, munkaegészségügyi, jogi, pénzügyi vonzatára. E követelmény - ki nem mondottan, de elkerülhetetlen módon- magába foglalja azt is, hogy a munkáltatóknak mindenekelőtt meg kellhatározniuk azokat a kockázatokat, amelyek az adott munkahelyen fennállnak.A munkavédelmi kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági és munkaügyi szak tevékenységhez kötött!

Szempontok az egyéni védőeszközjuttatásával kapcsolatosan.

 • A munkáltató a munkavállaló részére kizárólag csak érvényes minősítő bizonyítvánnyal, illetve a vonatkozó rendelet szerinti gyártói minőségi bizonyítvánnyal ellátott egyéni védőeszközt adhat.
 • Az egyéni védőeszköz legyen alkalmas a felmért veszély és kockázatok elleni védelemre.
 • Az egyéni védőeszköz nyújtson védelmet a munkakörnyezeti kockázatokkal szemben úgy, hogy önmaga ne idézzen elő további veszélyt.
 • Lehetőleg ne okozzon nagyobb megterhelést a munkavállalónak, azaz feleljen meg a munkavégzés követelményeinek, az ergonómiai követelményeknek és a munkavállalók egészségi állapotának és a szükséges igazítás elvégzése után illeszkedjen a viselőjére.
 • Az egyéni védőeszköz beszerzése a munkáltató feladata.
 • Mindig legyen egy minimális tartalék, hogy meghibásodás, elhasználódás esetén a cserét végre lehessen hajtani.
 • A védőeszköz tisztítását a viselője, karbantartást, vizsgálatokat elvégzését a munkáltató köteles elvégezni illetve elvégeztetni.
 • A kiadott egyéni védőeszköz bizonylatolását a .............................. (konkrét személy megnevezése) végzi. (kiadás, csere)
 • Amennyiben olyan védőeszköz kerül kiadásra, amely az elhasználódás után veszélyes hulladéknak számít, a munkáltató köteles gondoskodni a selejtezésről, a tárolásról, és a megsemmisítésről.
 • A látogatók, vendégek részére a védőeszköz biztosítása - a munkáltatónál előforduló veszélyek elleni védelem érdekében - a munkáltató kötelessége, amely megegyezik a munkavállaló részére biztosítottakkal.