Egyéni védőeszköz juttatásának szabályozása

Mi az egyéni védőeszköz?

Egyéni védőeszköz minden olyan készülék, felszerelés, berendezés, eszköz, amit rendeltetése szerint a munkavállalóknak kell viselniük, az egészségüket és a biztonságukat fenyegető egy vagy több kockázat elleni védekezés céljából.

Nem minősül védőeszköznek: a közönséges munkaruha és az olyan egyenruha, illetve formaruha, amelyet nem a munkavállaló biztonságának és egészségének védelmére terveztek, illetve vizsgáltak.

Kinek jár az egyéni védőeszköz?

Egyéni védőeszközt, védőfelszerelést annak a munkavállalónak kell biztosítani – meghatározott időtartamra – aki veszéllyel, ártalommal járó munkát végez.

A munkakörülmények, a munkaeszközök, és technológia ismeretében kell egyéni védőeszközt biztosítani a dolgozóknak.

Az egyéni védőeszköz juttatás rendjét írásban kell rögzíteni, mely feladat munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül!

Az egyéni védőeszközök körének meghatározást a munkavédelmi szakember a foglakozás-egészségügyi orvossal együtt végzi.

A munkáltató által folytatott tevékenységgel kapcsolatos kockázatok kiértékelését követően, szükséges a munkakörönként meghatározott egyéni védőeszközök beszerezése, kiadása a munkavállalók részére. Az elhasználódott védőeszközök cseréje. Az egyéni védőeszközök átvételét, selejtek visszavételét jegyzőkönyvezni szükséges.

Az egyéni védőeszközök meghatározása munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenység.

Egyéni védőeszközök - Mit kötelező biztosítani a munkavállalónak?

A Munkavédelmi törvény nem fogalmaz meg részleteket arról, hogy mikor mely módszerrel kell védeni a munkavállaló egészségét, testi épségét. Követelményeket támaszt azonban arra az esetre, amikor egyéni védőeszközt kell alkalmazni a veszélyes munkafolyamatoknál, technológiáknál a veszélyek megelőzése, illetve kockázatok károsító hatásuk csökkentése érdekében.

A munkavédelmi törvény ezzel összefüggésben előírja, hogy

 • a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket meg kell határozni,

 • azokkal a munkavállalókat el kell látni,

 • használatukra ki kell oktatni,

 • használatukat meg kell követelni [Mvt. 42. § b) pont].

E négy elvárás maradéktalan teljesítése jelentős terhet és felelősséget ró a munkáltatókra, tekintettel e feladatok műszaki, munkaegészségügyi, jogi, pénzügyi vonzatára. E követelmény - ki nem mondottan, de elkerülhetetlen módon- magába foglalja azt is, hogy a munkáltatóknak mindenekelőtt meg kellhatározniuk azokat a kockázatokat, amelyek az adott munkahelyen fennállnak.A munkavédelmi kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági és munkaügyi szak tevékenységhez kötött!

Egyéni védőeszközök

Szempontok az egyéni védőeszközjuttatásával kapcsolatosan:

 • A munkáltató a munkavállaló részére kizárólag csak érvényes minősítő bizonyítvánnyal, illetve a vonatkozó rendelet szerinti gyártói minőségi bizonyítvánnyal ellátott egyéni védőeszközt adhat.
 • Az egyéni védőeszköz legyen alkalmas a felmért veszély és kockázatok elleni védelemre.
 • Az egyéni védőeszköz nyújtson védelmet a munkakörnyezeti kockázatokkal szemben úgy, hogy önmaga ne idézzen elő további veszélyt.
 • Lehetőleg ne okozzon nagyobb megterhelést a munkavállalónak, azaz feleljen meg a munkavégzés követelményeinek, az ergonómiai követelményeknek és a munkavállalók egészségi állapotának és a szükséges igazítás elvégzése után illeszkedjen a viselőjére.
 • Az egyéni védőeszköz beszerzése a munkáltató feladata.
 • Mindig legyen egy minimális tartalék, hogy meghibásodás, elhasználódás esetén a cserét végre lehessen hajtani.
 • A védőeszköz tisztítását a viselője, karbantartást, vizsgálatokat elvégzését a munkáltató köteles elvégezni illetve elvégeztetni.
 • A kiadott egyéni védőeszköz bizonylatolását a .............................. (konkrét személy megnevezése) végzi. (kiadás, csere)
 • Amennyiben olyan védőeszköz kerül kiadásra, amely az elhasználódás után veszélyes hulladéknak számít, a munkáltató köteles gondoskodni a selejtezésről, a tárolásról, és a megsemmisítésről.
 • A látogatók, vendégek részére a védőeszköz biztosítása - a munkáltatónál előforduló veszélyek elleni védelem érdekében - a munkáltató kötelessége, amely megegyezik a munkavállaló részére biztosítottakkal.

Kérje személyre szabott ajánlatunkat!

Jogszabályi háttér:

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 23,42,56. §

18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról;

17/2013. (VI. 4.) NGM rendelet az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölésének, tevékenységének, valamint ellenőrzésének különös szabályairól;

65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről;

61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről;

11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról;

16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról.